Margarita

Topped with tomato slices, fresh mozzarella & basil leaves | 19